Halo, saya Raymond Sutanto, pelaksana proyek CCID. Salam kenal.